Bài giảng Kiểm tra - Thanh tra giáo dục

Bài giảng Kiểm tra - Thanh tra giáo dục gồm 2 chương, và những nội dung chính sau. Chương 1 nói về kiểm tra trong giáo dục, thanh tra trong giáo dục tiểu học. Chương 2 gồm việc đánh giá trong giáo dục và hiệu trưởng quản lý việc đánh giá kết quả đào tạo học sinh trong trường tiểu học. Ngoài ra, cuối mỗi chương bài giảng đều có phần câu hỏi ôn tập để sinh viên tự đánh giá lại những kiến thức đã học, góp phần nâng cao vốn kiến thức của mình.