Bài giảng Phương pháp giảng dạy tin học - Th.S Tạ Thị Thanh Bình

Dạy học là một quá trình gồm toàn bộ các thao tác có tổ chức và có định hướng giúp người học từng bước có năng lực tư duy và năng lực hành động với mục đích chiếm lĩnh các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các kỹ năng, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt được để trên cơ sở đó có khả năng giải quyết được các bài toán thực tế đặt ra trong toàn bộ cuộc sống của mỗi người học. Vì vậy bài giảng này sẽ cung cấp cho sinh viên và giảng viên các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giảng dạy tin học trong nhà trường.