Bài giảng Phương pháp nghiên cứu Xã hội học - Trần Th.Kim Xuyến, Trần Th.Bích Liên

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu Xã hội học trình bày những những khái niệm cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học như phương pháp thống kê, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phỏng vấn và một số phương pháp khác.