Bài giảng Quản lý của nhà nước về Giáo dục và Đào tạo - ĐH quốc gia Hà Nội

Bài giảng được biên soạn dùng cho sinh viên sư phạm, sinh viên học tập và nghiên cứu quản lý hành chính Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo là như thế nào? Đầu tiên, bài giảng tóm tắt lý thuyết cơ bản về Nhà nước, các đặc trưng, bản chất và hệ thống chính trị của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa,... giúp sinh viên hiểu biết áp dụng tốt các biện pháp quản lý hành chánh Nhà nước để từ đó quản lý Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo tốt hơn.