Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Hoàng Văn Ngọc

Do NXB Giáo dục ấn hành, bài giảng gồm 7 chương gồm: chương mở đầu: đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 1: cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và CM giải phóng dân tộc; chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam, chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về ĐCSVN; chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân; chương 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.