Bài tập Lịch sử ở trường phổ thông: Phần 1 - Đặng Văn Hồ, Trần Quốc Tuấn

Phần 1 cuốn sách Bài tập Lịch sử ở trường phổ thông gồm 2 chương có nội dung trình bày về: cơ sở lí luận và thực tiễn của việc tiến hành bài tập lịch sử ở trường phổ thông, xây dựng hệ thống bài tập lịch sử ở trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.