Cơ học chất lỏng - NXB Giáo dục

Nội dung chính của cuốn cơ học chất lỏng gồm 8 vấn đề chính. Trong ba vấn đề đầu tiên, tác giả nhấn mạnh vào việc mô hình hóa dòng chảy của một chất lỏng với hai cách mô tả khả dĩ: hình thức luận Lagrange và hình thức luận Euler. Giáo trình sau đó được chia thành ba phần lớn: Động lực học các chất lỏng lí tưởng, các chất lỏng và các dạng cân bằng. Các khái niệm khác nhau này được minh họa bằng nhiều ví dụ dựa vào một số lớn các mô phỏng và ảnh chụp.