Đề tài: Một số bài toán mới về mạch RLC mắc nối tiếp

Đề tài “Một số bài toán mới về mạch RLC mắc nối tiếp” sẽ giúp học sinh sinh viên hiểu rõ thêm môn Vật lý. Từ đó đạt được những kết quả mong muốn như: Giải quyết một cách có hiểu quả bài toán, cần phải xây dựng một mô hình cho nó, thể hiển được bản chất của mỗi đối tượng được khảo sát và sự liên quan, giúp chúng ta biết đặc điểm của mạch RLC mắc nối tiếp, các biểu thức điện áp, cường độ dòng điện, đồng thời biết được cách tính công suất trong mạch RLC mắc nối tiếp. Mời bạn đọc tham khảo.