Ebook Bài tập Toán cao cấp Tập 2: Phép tính giải tích một biến số - Nguyễn Đình Trí

Quyển bài tập "Toán cao cấp Tập 2: Phép tính giải tích một biến số" trình bày lời giải của một số bài tập. Ở cuối sách có bổ sung thêm một số bài tập hỗn hợp có tính chất tổng hợp và nâng cao. Mong rằng quyển sách này giúp các bạn học tốt hơn và tìm được lời giải hay hơn.