Ebook Chú giải Di truyền học: Phần 1 - Đỗ Lê Thăng, Đinh Đoàn Long

Ebook Chú giải Di truyền học: Phần 1 gồm có ba chương đầu trình bày những nội dung về di truyền học phân tử; hệ gen; các cơ chế di truyền. Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho những người chuyên ngành Sinh học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết.