Ebook Địa lý các nước Châu Âu (Tập 1): Phần 1 - Phạm Thị Sen

Tập 1 cuốn sách "Địa lý các nước Châu Âu" giới thiệu khái quát chung về Châu Âu, các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tiêu biểu của các nước thuộc Liên minh Châu Âu và từng khu vực Châu Âu, những hình ảnh đặc sắc để minh họa về đất nước, con người, truyền thống và các nét đặc trưng của mỗi nước thuộc liên minh Châu Âu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của phần 1 cuốn sách.