Ebook Điền kinh trong trường phổ thông: Phần 2 - Quang Hưng

Ebook Điền kinh trong trường phổ thông: Phần 2 trình bày những nguyên tắc làm việc của giáo viên giảng dạy môn Điền kinh trong trường phổ thông. Đây là tài liệu hữu ích cho các giáo viên giảng dạy môn Điền kinh ở trường phổ thông.