Ebook Đồng diễn thể dục - PGS.TS. Trần Phúc Phong

Cuốn sách gồm 3 phần chính. Phần thứ nhất giới thiệu sơ lược về lý thuyết cơ bản về đồng diễn thể dục như lý thuyết về đội hình đòng diễn, âm nhạc, trang phục, sân bãi và tổ chức chỉ đạo hoạt động đồng diễn thể dục. Phần thứ 2 nhấn mạnh về việc thực hành đồng diễn, hướng dẫn bạn học biên soạn bài đồng diễn thể dục, phương pháp huấn luyện, hướng dẫn chuẩn bị sân, tổng đạo diễn và chỉ huy đồng diễn. Phần cuối cùng hướng dẫn kỹ thuật thiết kế đội hình và chọn động tác đồng diễn thể dục.