Ebook Giáo dục cộng đồng (Tu chỉnh và bổ túc): Phần 1 – Trung tâm học liệu Bộ Giáo dục

Cuốn sách “Giáo dục cộng đồng” này được Trung tâm học liệu Bộ Giáo dục cho xuất bản vào năm 1971. Cuốn sách gồm có 4 nội dung lớn. Trong phần 1 của ebook sau đây sẽ trình bày 3 nội dung, đó là: Đại cương về giáo dục cộng đồng, trường cộng đồng bậc tiểu học, thực hiện đường lối giáo dục cộng đồng. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.