Ebook Giáo dục cộng đồng (Tu chỉnh và bổ túc): Phần 2 – Trung tâm học liệu Bộ Giáo dục

Phần 2 của cuốn sách “Giáo dục cộng đồng” tập trung trình bày về khối cộng đồng. Phần này gồm có các nội dung như: Những phần tử lãnh đạo địa phương, đồ thị xã hội, thái độ của dân chúng đối với giáo dục cộng đồng. Ngoài ra trong phần này còn có một số phụ lục để người đọc tham khảo. Hy vọng cuốn sách này có thể giúp ích cho quá trình học tập và nghiên cứu về cộng đồng của các bạn.