Ebook Luân lý chức nghiệp: Phần 1 – Nguyễn Thanh Hòa Dân, Nguyễn Hòa Lạc

Mục đích biên soạn của cuốn sách “Luân lý chức nghiệp” là nhằm hình thành nhân cách sư phạm cho giáo viên. Phần 1 của cuốn sách này bao gồm các nội dung như: Khái niệm về luân lý chức nghiệp, luân lý với pháp luật và khoa học, địa vị của nhà giáo-giáo chức ngày xưa và ngày nay,… Mời các bạn cùng tham khảo.