Ebook Luân lý chức nghiệp: Phần 2 – Nguyễn Thanh Hòa Dân, Nguyễn Hòa Lạc

Tiếp theo ở phần 1, phần 2 của cuốn “Luân lý chức nghiệp” mang đến cho người học các nội dung như: Bổn phận đối với các nhân viên học chính, giao thiệp với các nhân viên hành chánh địa phương, giao thiệp với phụ huynh học sinh, giáo chức với các công việc bổ túc giáo dục nhà trường,…và một số nội dung khác, mời bạn đọc cùng tham khảo.