Ebook Thiết kế bài giảng địa lý 10 Nâng cao - Tập 1 - NXB Đại học Sư phạm

Để giúp cho việc giảng dạy và học tập Địa lý lớp 10 được thuận lợi hơn, cuốn Thiết kế bài giảng địa lý 10 nâng cao được biên soạn. Sách phác thảo các phương án dạy khác nhau để giáo viên, giáo sinh có thể lựa chọn, đưa ra những câu hỏi dẫn dắt giúp giáo viên có thể tổ chức hướng dẫn học sinh tích cực, chủ động khai thác các kênh hình, kênh chữ trong sách giáo khoa và nắm vững kiến thức. Ngoài ra trong phần phụ lục còn tập hợp một số bài, một số tư liệu liên quan được biên soạn bởi các chuyên gia địa lý, giúp cho các bạn tiện tra cứu. Cuốn tập 1 này hướng dẫn thiết kế bài giảng nâng cao về phần 1: Điạ lý tự nhiên gồm 7 chương của môn Địa lý 10.