Ebook Thiết kế bài giảng địa lý 10 - Tập 2 - NXB Hà Nội

Tiếp theo của cuốn Thiết kế bài giảng địa lý 10 Tập 1, cuốn Thiết kế bài giảng địa lý 10 tập 2 này hướng dẫn người học nắm được cách thiết kế bài giảng phần Địa lý kinh tế xã hội của môn Địa lý 10 với những nội dung về địa lý như sau: Địa lý dân cư, cơ cấu nền kinh tế, địa lý nông nghiệp, địa lý công nghiệp và địa lý dịch vụ. Sách phác thảo các phương án dạy khác nhau để giáo viên, giáo sinh có thể lựa chọn, đưa ra những câu hỏi dẫn dắt giúp giáo viên có thể tổ chức hướng dẫn học sinh tích cực, chủ động khai thác các kênh hình, kênh chữ trong sách giáo khoa và nắm vững kiến thức.