Ebook Tin học hóa công tác văn thư, lưu trữ và thư viện: Phần 1 - Dương Văn Khảm, Lê Văn Năng

Ebook Tin học hóa công tác văn thư, lưu trữ và thư viện: Phần 1 của tác giả Dương Văn Khảm & Lê Văn Năng gồm 3 chương. Chương 1: Tin học đại cương. Chương 2: Hệ điều hành MS-DOS. Chương 3: Ứng dụng tin học vào công tác văn thư.