Ebook Trắc nghiệm khách quan và vấn đề đánh giá trong giảng dạy Địa lý (In lần thứ 4): Phần 2

Tiếp theo những nội dung ở phần 1, phần 2 của ebook "Trắc nghiệm khách quan và vấn đề đánh giá trong giảng dạy địa lý" trình bày nội dung chương 6 - Hướng dẫn thực nghiệm kiểm định. Mời bạn đọc cùng tham khảo.