Giáo trình Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non - NXB Hà Nội

Giáo trình Giáo dục thể chất cho trẻ mầm non được biên soạn dựa trên bộ chương trình đào tạo giáo viên Nhà trẻ - Mẫu giáo, ban hành theo quyết định số 227/GD - ĐT ngày 15/08/1994 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dùng làm tài liệu tham khảo cho các hệ đào tạo giáo viên Nhà trẻ - Mẫu giáo. Giáo dục thể chất là một bộ phận hữu cơ của hệ thống giáo dục là điều kiện tất yếu đối với việc phát triển con người một cách toàn diện, vì vậy việc tham khảo giáo trình này là rất cần thiết đối với các giáo viên mầm non tương lai.