Giáo trình Hóa Lí: Tập 3 - Trần Văn Nhân

Giáo trình Hóa Lí Tập 3 gồm 7 chương với các nội dung cơ bản sau: Tốc độ phản ứng, các phương trình động học, các thuyết về phản ứng cơ bản, phản ứng dây chuyền, quang hóa học, phản ứng trong dung dịch, xúc tác đồng thể, động học vĩ mô và xúc tác dị thể.