Giáo trình Lịch sử Đảng - TS. Nguyễn Hữu Vượng

Giáo trình Lịch sử Đảng của TS Nguyễn Hữu Vượng trình bày những nội dung chính: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 – 1954), Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975), cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975 – 2002) và hững thắng lợi lịch sử và bài học lãnh đạo cách mạng của Đảng.