Giáo trình Lý luận dạy học Vật lý ở trường phổ thông

Giáo trình Lý luận dạy học Vật lý ở trường phổ thông được viết theo tinh thần của chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm Vật lý do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nội dung cập nhật những vấn đề mới nhằm giúp sinh viên tiếp cận được vấn đề đổi mới của giáo dục phổ thông hiện nay.