Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C - ThS. Tiêu Kim Cương

Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C gồm 7 chương và 4 phụ lục chứa đựng tương đối đầy đủ các vấn đề căn bản nhất của ngôn ngữ lập trình C, các loại ví dụ và bài tập chọn lọc cùng một số vấn đề liên quan. Tham khảo giáo trình sẽ giúp người học sử dụng thành thạo ngôn ngữ này trong việc giải quyết một số lớp bài toán thông dụng trong thực tế.