Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam (Giáo trình dùng cho đào tạo đại học từ xa): Phần 2

Phần 2 Giáo trình Tiến trình lịch sử Việt Nam gồm nội dung chương 3 - Việt Nam từ 1858 đến 1945, chương 4 - Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.