Giáo trình Tư tường Hồ Chí Minh - Trường Đại học Thuỷ Lợi

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh của trường ĐH Thủy Lợi biên soạn gồm 6 chương. Trình bày vê nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên Xã hội Chủ nghĩa, Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, những luận điểm HCM về Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng HCM về đạo đức, nhân văn, văn hóa. Mời bạn đọc tham khảo.