Kỷ yếu hội thảo tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa trong hoạt động thông tin tư liệu

Hội thảo "Tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa trong hoạt động thông tin tư liệu" nhằm đánh giá tình hình công tác tiêu chuẩn hóa trong hoạt động thông tin tư liệu ở Việt Nam thời gian qua và đề ra chương trình hoạt động, các giải pháp tăng cường công tác này trong giai đoạn từ nay đến 2010 và những năm tiếp theo. Tập Kỷ yếu sau đây gồm 21 báo cáo của các tác giả từ nhiều cơ quan khác nhau: Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thông tin thư viện, cơ quan tiêu chuẩn hóa. Các báo cáo đã phản ánh những kinh nghiệm thực tiễn, nêu những quan điểm và những đề xuất cụ thể. Đây là những ý kiến đóng góp thiết thực về nhiều mặt đối với công tác tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực thông tin tư liệu ở nước ta. Mời bạn đọc tham khảo.