Môđun Đạo đức và Phương pháp giáo dục Đạo đức - CĐ Sư phạm Hà Nam

Môđun Đạo đức và Phương pháp giáo dục đạo đức được biên soạn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học mới. Nội dung Môđun gồm 2 tiểu môđun giới thiệu về Đạo đức và Phương pháp giáo dục Đạo đức cho học sinh Tiểu học, môn học Đạo đức ở Tiểu học.