Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 9: Tập 1 - Chu Quang Bình

Nội dung cuốn sách "Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 9" được viết theo đúng trình tự các bài học trong sách giáo khoa lớp 9, gồm 10 bài (từ bài 1 đến bài 10). Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 9: Tập 1 này trình bày nội dung của unit 1 đến unit 5, mỗi bài được chia thành 5 đến 6 tiết. Ở mỗi tiết học đều có chỉ rõ mục tiêu, đồng thời chỉ rõ các công việc chuẩn bị của giáo viên, các phương tiện trợ giảng cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng từng tiết học trên lớp.