Ứng dụng tin học trong giảng dạy Hóa học - Nguyễn Trọng Thọ

Giảng dạy hóa học cũng như các bộ môn khoa học khác, có thể vận dụng công nghệ thông tin để khắc phục những khó khăn trong việc minh họa các khái niệm rất trừu tượng của lí thuyết về cấu tạo chất và các phản ứng hóa học, thể hiện một cách sinh động mối quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính của các chất. Nội dung sách được trình bày thật chi tiết và logic từ những vấn đề chung như công nghệ dạy học, thực tế ảo, phương pháp kiểm tra đánh giá,... tới các vấn đề sử dụng, thiết kế các phần mềm vi tính trong giảng dạy và học Hóa học, mỗi phần đều có dẫn dắt và bình luận cần thiết nên dễ hiểu, lôi cuốn người đọc.