• Ebook Minh triết Hồ Chí Minh: Phần 2 - Vũ Ngọc Khánh

  Ebook Minh triết Hồ Chí Minh: Phần 2 - Vũ Ngọc Khánh

  Cuốn sách "Minh triết Hồ Chí Minh" gồm 4 chương, trình bày các nội dung: Tìm hiểu Hồ Chí Minh qua vài nguồn ảnh hưởng, chủ yếu là trong phạm vi vấn đề đạo đức học; bàn về Hồ Chí Minh và tâm thức folklore Việt Nam; tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết, đặt minh triết Hồ Chí Minh vào cuộc sống của...

   249 p cdspna 30/07/2015 64 1

 • Ebook Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

  Tiếp nối nội dung phần 1, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn sách "Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cuốn sách đã nêu bật được những nội dung cơ bản về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh như: Trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; yêu thương và quý trọng con người, luôn...

   171 p cdspna 30/07/2015 59 1

 • Ebook Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Gia Nùng

  Ebook Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Gia Nùng

  Hơn 40 năm qua, Nguyễn Gia Nùng đã có tới hơn 100 bài viết về Bác được giới thiệu trên các sách, báo của trung ương và địa phương. Sách “Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh” với 46 bài viết là chọn lọc trong những bài viết đó. Cuốn sách giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về những giá trị văn hoá đặc sắc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   137 p cdspna 30/07/2015 58 3

 • Ebook Đi tới mùa xuân tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - TS. Nguyễn Văn Khoan

  Ebook Đi tới mùa xuân tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - TS. Nguyễn Văn Khoan

  Qua cuốn sách "Đi tới mùa xuân tư tưởng Hồ Chí Minh", tác giả khẳng định lòng tin vững chắc của mình vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng Việt Nam, lúc đó, một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh sẽ được thiết lập cho mỗi người, cho mỗi gia đình, cho cả dân tộc. Qua cuốn sách mỗi chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn những tư tưởng...

   101 p cdspna 30/07/2015 65 1

 • Ebook Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Gia Nùng

  Ebook Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Gia Nùng

  Cuốn sách "Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh" giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về những giá trị văn hoá đặc sắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự là nhà kiến trúc sư của công cuộc cải cách văn hoá Việt Nam, góp phần xác lập thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc...

   133 p cdspna 30/07/2015 56 2

 • Ebook Đi tới mùa xuân tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - TS. Nguyễn Văn Khoan

  Ebook Đi tới mùa xuân tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - TS. Nguyễn Văn Khoan

  Cuốn sách "Đi tới mùa xuân tư tưởng Hồ Chí Minh" tập hợp một số bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh của tiến sĩ sử học Nguyễn Văn Khoan, đã được công bố trên các sách báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo,… từ những năm 80 của thế kỷ trước đến nay. Chủ đề xuyên suốt tác phẩm là quá trình phát triển tư tưởng của một người...

   95 p cdspna 30/07/2015 58 1

 • Ebook Hồ Chí Minh - tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân: Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Hồ Chí Minh - tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân: Phần 2 - NXB Chính trị quốc gia

  Trong di sản tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh không có nhiều tác phẩm lớn về đạo đức, nhưng qua những bài viết, bài nói và những việc làm cụ thể của Người đã thể hiện những quan điểm cơ bản, toàn diện, sâu sắc về vai trò, nội dung và những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới - đạo đức cách mạng. Cuốn sách "Hồ Chí Minh - tấm gương...

   50 p cdspna 30/07/2015 54 1

 • Ebook Hồ Chí Minh - tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân: Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Hồ Chí Minh - tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân: Phần 1 - NXB Chính trị quốc gia

  Cuốn sách "Hồ Chí Minh - tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân" tuyển chọn tám bài viết tâm huyết của các tác giả, không chỉ thể hiện lòng kính yêu đối với lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, mà còn góp thêm tiếng nói ngợi ca tấm gương đạo đức của Người, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, góp phần đưa tư tưởng của Người...

   54 p cdspna 30/07/2015 62 1

 • Ebook Minh triết Hồ Chí Minh: Phần 1 - Vũ Ngọc Khánh

  Ebook Minh triết Hồ Chí Minh: Phần 1 - Vũ Ngọc Khánh

  Cuốn sách "Minh triết Hồ Chí Minh" tiếp cận với tư tưởng Hồ Chí Minh ở góc độ triết học và Folklore học với những nội dung chủ yếu: Tìm hiểu Hồ Chí Minh qua vài nguồn ảnh hưởng của đạo đức học; bàn về Hồ Chí Minh và tâm thức folklore Việt Nam và tìm hiểu tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với tư cách là một học thuyết, sẽ cho bạn...

   239 p cdspna 30/07/2015 61 1

 • Ebook Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - TS. Đinh Xuân Lý (chủ biên)

  Ebook Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1 - TS. Đinh Xuân Lý (chủ biên)

  Ebook Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 10 chuyên đề, được biên soạn dưới dạng như một tập bài giảng chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ cho đối tượng là cán bộ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy bộ môn Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và...

   198 p cdspna 30/07/2015 49 1

 • Ebook Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - TS. Đinh Xuân Lý (chủ biên)

  Ebook Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2 - TS. Đinh Xuân Lý (chủ biên)

  Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn sách "Một số chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh" sau đây với các chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Tư tưởng quân sự Hồ Chí...

   206 p cdspna 30/07/2015 53 1

 • Ebook Hồ Chí Minh - Nhà dự báo thiên tài: Phần 2 - Trần Đương

  Ebook Hồ Chí Minh - Nhà dự báo thiên tài: Phần 2 - Trần Đương

  Cuốn sách "Hồ Chí Minh - Nhà dự báo thiên tài" đặc biệt giới thiệu đến bạn đọc một trong những thiên tài của Bác đó là tài dự báo. Cuốn sách sẽ chứng minh cho bạn đọc thấy điều đó qua những dẫn chứng cụ thể, những nhận định của Bác đã được chứng minh trong lịch sử và ở hiện tại. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 ebook...

   77 p cdspna 30/05/2015 61 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số