• Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lenin

  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lenin

  Chủ nghĩa Mac-Lenin là hệ thống quan điểm và hoc thuyết khoa học của Mác, Anghen, Lenin được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại. Cuốn giáo trình có nội dung khái quát lịch sử hình thành, quan điểm tư tưởng và ứng dụng thực tiễn của chủ nghĩa Mác Lênin, giúp người học có thêm kiến thức cho môn học.

   158 p cdspna 10/03/2014 77 1

 • Hỏi và đáp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Hỏi và đáp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tài liệu nhằm nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác, bồi dưỡng đạo đức và rèn luyện bản lĩnh chính trị, học hỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh. Các câu hỏi và câu trả lời trong tài liệu được sắp xếp theo nội dung, trình tự phù hợp với chương trình môn học, bảo đảm tính cơ bản, hệ thống, cô đọng giúp người học dễ hiểu và...

   237 p cdspna 10/03/2014 81 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số